Archief / Oude posts

Verkiezingen 2017 - Is duurzaamheid geen thema meer?

Wellicht weet je al op wie je gaat stemmen  deze verkiezingen of misschien hak je de knoop pas door in het stembureau. Je kunt je stem baseren op gewoonte, familie en traditie of op de programmapunten en de thema’s die voor jou belangrijk zijn. Zowel aan thema’s als aan politieke partijen is er deze verkiezingen geen gebrek. Maar soms krijg ik het gevoel dat de media en de politici voor ons besloten hebben dat er slechts een handje vol thema’s echt belangrijk zijn. Er wordt vooral veel aandacht geschonken aan de zorg in het algemeen, de ouderenzorg, de AOW leeftijd, het immigratiebeleid en onze rol binnen Europa. Niet zo gek, omdat we net uit een economische crisis komen, een vergrijzende samenleving hebben en een rol gespeeld hebben in het opvangen van vluchtelingen. Een van de thema’s die ik erg belangrijk vind, op persoonlijk en op zakelijk gebied, is milieu en duurzaamheid. De niet meer te ontkennen klimaatverandering, het enorme plastic probleem en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. Dit thema is wat mij betreft overkoepelend en heeft een enorme impact op onze samenleving, economie en toekomst. Het komt veel terug in de verschillende programma’s, maar vrijwel niet in de campagnes. Veel  politici en lijsttrekkers lijken het tijdens deze verkiezingen belangrijker te vinden om vingertje te wijzen en elkaar te beschuldigen van verkeerde beslissingen. Omdat de media er duidelijk niet meer aandacht aan wil besteden dan een interview met wat boze huizenbezitters uit Groningen en een 5 minuten lang debat in het Lagerhuis, ben ik zelf gaan zoeken naar programmapunten over duurzaamheid en ons milieu. Om het mezelf gemakkelijk te maken heb ik me beperkt tot de 12 grootste partijen volgens de laatste peilingen. Van een 105 pagina tellend programma tot het A4-tje van de PVV, ze zijn allemaal langsgekomen op mijn bureau. VVD: De VVD heeft zeker zo’n 10 tot 15 punten in hun programma gewijd aan duurzamere energie en het verlagen van de CO2 uitstoot. Het gaat hierbij vooral om regels en investeringen, die het gemakkelijker moeten maken om alternatieven in te zetten. De “schoonste” bedrijven worden beloond, de vervuilende bedrijven worden extra belast. Het extra vrijgekomen geld moet terug gegeven worden aan het bedrijfsleven voor verdere investering in innovaties en verduurzaming. De VVD pleit voor een voortrekkersrol van Nederland in circulaire economie in Europa, die veel kansen kan bieden. Hierbij wordt recycling als belangrijkste optie naar voren geschoven. CDA: Het CDA is iets beknopter wat betreft het milieu en duurzaamheid. Zij onderstrepen het belang van duurzaamheid en willen hier een ontwikkelingsbank voor oprichten. Deze bank zal kapitaal aan moeten trekken om te kunnen innoveren en kennis te kunnen delen. Ook het CDA spreekt vooral over investeringen, opbrengsten, economische voordelen en duurzame energie. Zij staan echter positief tegenover nieuwe windmolens, in tegenstelling tot de VVD. Als tweede stap spreken zij van circulaire economie en hergebruik van producten. De oplossing ligt volgens de partij bij Universiteiten als Delft en Twente. D66: Groei geeft zuurstof en groei is wat de D66 wil. Ook hier gaat het vooral om duurzame energie, nodige investeringen en economische voordelen. Hier en daar valt er een regel te ontdekken over het hergebruik van grondstoffen, waarbij afval als grondstof gaat dienen. Zij geven aan dat de toekomst een circulaire economie vereist waarin energie en grondstoffen anders ontworpen, geproduceerd en geconsumeerd moeten worden. SP: Net als het CDA is de SP beknopter wat betreft een schoon milieu. Het is echter de eerste van de eerder genoemde partijen die heel specifiek spreekt over de groeiende berg plastic. Ook hier wordt er gesproken van de noodzaak van circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en een samenleving waarin afval niet meer bestaat. Opvallend is dat de SP pleit voor statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes en wil de verpakkingsindustrie stimuleren met belastingmaatregelen om de circulaire economie niet te blokkeren. PvdA: Het klimaatverdrag van Parijs moet nageleefd worden, vindt ook de PvdA. Duurzame energie, sluiting kolencentrales en energiebesparing lijken hier de speerpunten te vormen. Ook de PvdA wil een overgang naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen in de kringloop gehouden worden. Het is de eerste partij die naast recycling over biologisch afbreekbare materialen spreekt, in combinatie met volledig recyclebare producten. Door extra belasting te heffen op het verbranden van afval moet dit gestimuleerd worden. ChristenUnie: De ChristenUnie is zoals je zou verwachten zeer hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. “Materialen die de Schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.” Hiermee wordt tevens de veel gebruikte term circulaire economie bedoeld. Hierbij wordt ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aangehaald, onze afhankelijkheid van het Midden-Oosten en Rusland. Verder lijken de programma punten veel op die van de SP: belastingmaatregelen en uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes. SGP: De SGP heeft het niet over duurzame energie, maar vooral over vervuiling. Van de microplastics in het water tot vervuiling door vuurwerk. Zij stellen dat er ongeveer 235 kilo restafval per jaar per huishouden wordt weggegooid, waarvan een groot deel gerecycled kan worden. Stevige belastingmaatregelen zoals belasting op verpakkingen en lagere kosten voor mensen die minder afval produceren moeten hier een uitkomst gaan bieden. Ook wordt er gepleit voor “omgekeerd inzamelen”, het scheiden van afval moet gemakkelijker worden en restafval moet zelf weggebracht worden in plaats van thuis opgehaald. GroenLinks: Om te beginnen gaat het bij de GroenLinks al meteen over de verslaving aan fossiele brandstoffen en de overheid die dit niet tegen gaat, maar aanmoedigt. Er moet geïnvesteerd worden in innovatie, schone energie en kennis. Zoals verwacht gaat het ook bij GroenLinks over de circulaire economie, het efficiënt hergebruiken van grondstoffen en de kennis van biobased materialen. Net als de SGP wil GroenLinks dat de producenten gaan betalen voor extra en onnodige verpakkingen om hun producten. Daarbij komt ook een belasting op het storten en verbranden van afval. Een Europees actieplan en een minister voor Klimaat en Duurzame Economie moet de verantwoording gaan dragen voor de toekomst van onze economie, klimaat en energie. PvdD: De Partij voor de Dieren spreekt van de noodzaak om de ecologische voetafdruk te verkleinen en een omschakeling in ons consumptiepatroon. Dit moet doorberekend worden, waarbij de “True Cost” van een product duidelijk wordt en niet alleen de kostprijs. Regels moeten veranderen en duurzame energie is een belangrijk punt in het programma. Wat betreft de grondstoffen moet er veel zuiniger omgegaan worden met grondstoffen door herwinning en hergebruik. Dit moet gebeuren mede door een bindende grondstoffenwet. Microplastics moeten verboden worden, afvalinzameling moet verbeterd worden en nieuwe producten moeten voornamelijk uit gerecycled materiaal bestaan. Daarbij wordt het statiegeld uitgebreid naar blikjes, wegwerpbekers en kleine plastic flesjes. Forum voor Democratie: Voor het FvD is economie en duurzaamheid met elkaar verweven. In 5 punten zetten zij uiteen dat onderzoek gestimuleerd moet worden, er meer financieringsmogelijkheden voor startups in circulaire economie moeten zijn, de plastic soep opgeruimd moet worden, plastic hergebruik gestimuleerd moet worden, statiegeld gebruikt moet worden waar mogelijk, nultarief voor elektrisch rijden ingesteld moet worden en een adequate compensatie gegeven moet worden aan de slachtoffers van de gasboringen in Groningen. 50-Plus: De partij 50-Plus is bijna net zo beknopt als de PVV en besteed slechts 1 alinea aan milieu en duurzaamheid. Ze geven aan te willen waken over de leefbaarheid voor volgende generaties, steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en pleiten voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid. Dit laatste moet het enorme belang van duurzaamheid onderstrepen.. DENK: Als laatste partij heb ik gekeken naar het programma van DENK. Zij zijn voor een investeringsfonds voor circulaire economie, willen goede inzamelingspraktijken de norm maken en zijn voor het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Hierbij geven zij duidelijk aan niet tevreden te zijn met de vooruitgang op het gebied van recycling, die er volgens DENK tevens niet is. Zij nemen klimaatverandering serieus en zien groene groei als groene kansen. Al met al hebben veel partijen natuurlijk een uitgebreider programma op het gebied van duurzaamheid en milieu dan ik hier heb kunnen beschrijven. De gasboringen in Groningen zijn een goed voorbeeld van de afhankelijkheid die Nederland heeft van fossiele brandstoffen. Niet iedere genoemde partij heeft dit terug laten komen in haar programma of benoemd het probleem zonder concrete oplossingen voor te stellen. De Partij voor de Dieren wil per direct de gaswinning terugdraaien naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. De ChristenUnie en GroenLinks willen ditzelfde, maar willen het jaarlijks afbouwen. De PvdA en D66 sluiten zich hierbij aan, maar geven geen concrete cijfers of oplossingen. De VVD wil de gaswinning afbouwen, indien dit echt niet anders kan. Als laatste het Forum voor Democratie, zij zeggen niets over eventueel afbouwen of stopzetten, maar geven wel aan dat de inwoners en slachtoffers een adequate vergoeding moeten krijgen, zonder bureaucratische rompslomp. Tijdens het lezen van de programma’s viel me echter wel 1 ding heel erg op, er wordt sterk ingezet op het scheiden van afval en het recyclen van grondstoffen. En dat terwijl het inderdaad zo lijkt te zijn dat er geen vooruitgang zit in recycling. Nog steeds wordt er misschien een kwart van het plastic gerecycled en wordt de rest nog verbrand. Voor iemand die zich op persoonlijk en zakelijk vlak bezig houdt met alternatieven voor plastics en andere vervuilende materialen, was dit erg frustrerend. Waar zijn de bedrijven en initiatieven gebleven die bewezen betere alternatieven kunnen bieden? Het lijkt wel alsof er bij de term circulaire economie direct en alleen gedacht kan worden aan het recyclen van eindige en fossiele grondstoffen, in plaats van het gebruiken van hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstoffen. Wellicht is het een stap te ver voor een groot deel van de Nederlandse bevolking en is het effectief recyclen van materialen een begin van iets veel groters. En misschien is er over 4 jaar, bij de nieuwe verkiezingen, wel ruimte om het hier uitgebreider over te hebben tijdens interviews, debatten en bijeenkomsten. Ik ben benieuwd hoe we er tegen die tijd voor staan en of er daadwerkelijk stappen gemaakt zullen zijn.  En het is natuurlijk altijd maar afwachten hoeveel er van deze punten overeind blijft staan bij de formatie van een kabinet. Veel succes met kiezen en vergeet niet te stemmen! Geschreven door: Marianne van den Berg Customer Care & Marketing NL & BE Bronnen: Websites van de individuele politieke partijen De Verkiezingswijzer Zaailingen

Innovatief vulmateriaal

Iedere onderneming heeft wel eens te maken met uitdagingen. Uitdagingen waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt en waar tijd en energie in gestoken moet worden. Als bedrijf met een ideaal en een duidelijk duurzaamheidsbeleid, streef je er naar om oplossingen te vinden die aansluiten bij dit beleid. Dat laatste is helaas nog wel eens een uitdaging op zich. Zeker als het gaat om de minder zichtbare delen van het bedrijf: het vulmateriaal voor de verzenddozen.
Duurzaam verpakken
Al sinds 2008 verkopen wij disposables en verpakkingsmaterialen, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Deze verpakkingen dienen als vervanging voor het traditionele olieplastic en moeten voldoen aan een bepaald niveau van duurzaamheid. Als webshop is het noodzakelijk dat deze producten compleet en zonder schade bij de klanten aan komen. Hiervoor worden niet alleen verzenddozen gebruikt, maar indien nodig ook vulmateriaal. Dit lost het probleem van het verzenden op, maar creëert ook weer een nieuwe uitdaging.
Verzenddozen
In ons magazijn wordt er gebruik gemaakt van standaard formaat dozen voor de verzending. Dit bespaart tijd en geld voor het magazijn, voor ons en uiteindelijk ook voor de ontvanger van het pakket. Maar laten we wel wezen, niet iedere bestelling is hetzelfde en niet ieder product heeft dezelfde afmetingen. Hier komt het vulmateriaal om de hoek kijken. Vulmateriaal dat bij veel bedrijven bestaat uit piepschuim vormpjes of grote piepschuim blokken. Materiaal dat voor ons geen optie is, zeker niet uit duurzaamheidsoogpunt.
Papieren opvulmateriaal
De meest logische, duurzame en kostenbesparende optie leek gevonden; Papier. Gerecycled papier, in grote proppen, die de producten moesten beschermen en de dozen op moesten vullen. Niet alleen hadden wij zelf onze twijfels over dit materiaal, zo ook onze klanten. Uit beoordelingen en directe feedback van de klanten bleek dat er doorgaans veel te veel papier nodig was om de dozen op te vullen. Het papier werd platgedrukt en aangevuld met nog meer papier, waardoor de dozen soms gevuld waren met meer papier dan producten.
Zoektocht naar alternatieven
Wij kunnen ervoor kiezen om de beoordelingen en de eventuele kritiek naast ons neer te leggen. Wij kunnen er ook voor kiezen om er iets mee te doen en actief op zoek te gaan naar alternatief en innovatief vulmateriaal. Dit laatste hebben wij gedaan en we kunnen met recht zeggen dat dit een behoorlijke zoektocht was. Veel alternatieven bleken te duur, te klein of geproduceerd op te kleine schaal. Van eierschalen tot ballen gevuld met stro en hennep, we hebben alles voorbij zien komen.
Bioplastic als vulmateriaal
Uit gesprekken met andere bedrijven bleek dat veel ervoor kozen de dozen op te vullen met luchtkussentjes. Perfect! Lucht is duurzaam, goedkoop en we hebben er genoeg van toch? Maar helaas zit het verpakt in een plastic omhulsel, welke net als het piepschuim geen optie is voor ons. Na veel zoekwerk kwamen wij erachter dat deze “air cushions” oftewel luchtkussens ook verkrijgbaar zijn in bioplastic. Om precies te zijn van PLA, een materiaal waar wij bekend mee zijn en veel mee werken. Het materiaal is gemaakt van een hernieuwbare grondstof, namelijk maïszetmeel. De melkzuren in dit zetmeel kunnen omgezet worden in een granulaat. En van dit granulaat worden niet meer alleen onze bekers, rietjes en bakjes gemaakt, maar dus ook het vulmateriaal.
Op naar de volgende
Gecertificeerd composteerbaar vulmateriaal, waar minder van nodig is dan bij papier. Hiermee zijn wij als onderneming weer een stapje verder in het verduurzamen van de keten. De oplossing lag niet voor de hand en we hebben er veel tijd en energie in moeten steken, maar het was het zeker waard. Op naar onze volgende uitdaging!

Internationale kerst bij Bio Futura

Internationale kerst bij Bio Futura

Tussen al het pepernoten en Sinterklaas geweld door zijn veel van ons ook al druk plannen aan het maken voor de kerstdagen. Het van oorsprong christelijke feest wordt in meer dan 160 landen gevierd, soms ook onder de naam “Family Day”. Want dat is wat het tegenwoordig voor veel van ons betekent, een of twee dagen, waarbij naast eten en cadeaus,  de familie en vrienden centraal staan.

De een viert het traditioneel met een groot diner voor de familie, de ander kiest ervoor om de sneeuw of de zon op te zoeken. Ieder persoon heeft zijn eigen gevoel en idee bij de kerstdagen en zal het dan ook anders vieren. Tijd voor ons om de tradities en plannen binnen het bedrijf eens onder de loep te nemen. Verschillende achtergronden, nationaliteiten en culturen moeten toch een verscheidenheid aan tradities opleveren, hoewel er wellicht meer overeen komt dan je zou denken.

Astrid – Nederlands, verantwoordelijk voor de afdeling administratie
Als je getrouwd bent met een (sous) chef, dan betekend dat vaak dat er gewerkt moet worden tijdens de kerstdagen en wij zijn daar geen uitzondering op. Met twee jonge dochters van respectievelijk 6 en 4 jaar oud is het erg leuk om kerst te vieren. De eerste dag doen we dit met mijn familie en wordt traditioneel het gourmetstel op tafel gezet. Mijn man moet deze dag werken, maar houdt helemaal niet van gourmetten dus dat komt eigenlijk wel goed uit. We proberen met goed weer altijd even naar buiten te gaan en daarnaast vullen we de dag met spelletjes en films voor de kinderen. Als mijn man dan tweede kerstdag vrij is, gaan we naar zijn familie waar we genieten van het samenzijn, cadeaus, goede wijn en lekker eten. Als kers op de taart zorgt mijn man elk jaar voor een heerlijk stuk vlees zoals alleen hij het kan maken.

Olaf – Duits, verantwoordelijk voor de sales in Duitsland
Eigenlijk is elk jaar bij ons anders, omdat we het ieder jaar ergens anders vieren. De familie van mijn vrouw komt uit Frankrijk en daarom kiezen we elk jaar een locatie in Duitsland of Frankrijk, waar we een groot huis huren. Door hevige mist hebben we deze plannen al wel eens om moeten gooien, het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk vertrok niet en daarom besloten we maar van Brussel naar Aken te rijden. Hier kwamen we gelukkig precies op de ochtend van 24 december aan. In tegenstelling tot veel andere landen vieren wij kerst traditioneel op de 24ste. We zingen, maken muziek en delen de cadeaus uit. Om dan af te sluiten met een fondue. Een minder Duitse traditie is de “Bôuche Noël”, een speciale, feestelijke en typisch Franse cake gemaakt door Oma. Deze komt vaak op tweede kerstdag pas op tafel en we kijken er nu al weer naar uit! Dit jaar zullen we het in de Duitse regio Sauerland vieren, met een beetje geluk hebben we dan een echte witte kerst.

Stefanie – Duits, verantwoordelijk voor de Duitse markt
Samen met mijn familie en mijn man (net getrouwd!) vieren wij het ook op de 24ste van december in Hamburg. We hebben dan een uitgebreid diner, meestal raclette. Waar we dan eerst over zeuren omdat deze zo langzaam warm wordt en vervolgens zijn we na 30 minuten al klaar met eten. Het diner is een traditie die we sinds mijn kinderjaren al in stand houden. Na het eten is het tijd voor cadeaus, die uitgedeeld worden door het jongste familielid, ook al is die inmiddels al 19 jaar oud! Als kind maakte ik elk jaar een gedicht voor de Kerstman, maar dat doen we nu niet meer. Tijdens en na de cadeaus genieten we van de drankjes en meestal zetten we de avond voort in de club van mijn broer, waar wij kerst vieren tot in de late uurtjes. Dit jaar zal ik voor het eerst kerst vieren in Chili, het geboorteland van mijn man. We gaan op 17 December trouwen in Chili en hebben besloten daar te blijven voor de feestdagen. Ook daar hebben we een diner op de 24ste en om 12.00 starten we met de cadeaus. Ik heb er veel zin en ben erg benieuwd hoe het zal zijn om kerst te vieren met 35 graden, heel anders dan in Duitsland!

Marije – Nederlands, verantwoordelijk voor de afdeling inkoop
Het is ieder jaar weer puzzelen bij ons tijdens de kerst. We vieren het zoals veel in Nederland op 1ste en 2de Kerstdag bij familie en dan nog een avond met onze vrienden. Dat betekent 3 avonden vol eten, drinken, spelletjes en veel gezelligheid. Ieder jaar start ik de Kerstdagen met hardlopen, even wat frisse winterse lucht en wat beweging voor het eindeloze eten! Hoewel mijn 1ste en 2de Kerstdag redelijk gelijk zijn aan elkaar, is het elke keer weer een verassing wat we gaan eten. Iedereen maakt zelf een gerecht, dus het is nooit helemaal hetzelfde. Mijn vader maakt bijna elk jaar het hoofdgerecht, hij is gek op koken! Ook bij het diner met vrienden maakt iedereen zelf een gerecht en voor het gemak nemen we dan natuurlijk disposables mee van Bio Futura. De rest van het huis wordt helemaal aangekleed in kerstsfeer met kaarsen en natuurlijk een kerstboom. Onze hele vriendengroep trekt een mooie kerstoutfit aan, wat de avond nog net even specialer maakt. De hele vriendengroep is al zo’n 18 jaar bij elkaar, maar dit jaar wordt extra bijzonder. Voor het eerst gaan we kerst vieren met de pasgeboren kinderen van mijn vrienden, een speciale en zeer welkome uitbreiding van de groep!

Aurelien – Frans, verantwoordelijk voor de Franse markt
Hoewel ik in Nederland woon, ga ik elk jaar met kerst naar Frankrijk. Mijn ouders wonen in Parijs, maar we vieren het in Bretagne, langs de westkust van Frankrijk. We hebben op de 24ste van december een diner en de volgende ochtend openen we de cadeaus. Tijdens het diner wordt er traditioneel Frans eten geserveerd. Zalm op toast, Kalkoen met kastanjes en als nagerecht een “Bûche Glacée”, vergelijkbaar met Viennetta ijs. Het diner duurt altijd zo’n 4 tot 5 uur en het is pas echt geslaagd als we daarna allemaal vol zitten. Dat is eigenlijk onze enige traditie, hoewel in veel delen van Frankrijk er heel veel specifieke tradities te vinden zijn. Dit jaar weet ik nog niet wat ik met kerst ga doen. Als ik naar mijn ouders ga zullen we het in Parijs vieren in plaats van in Bretagne. En op 2de Kerstdag ben ik weer in Amsterdam te vinden voor een festival. Heel anders dan jaren geleden dus, want ik kan me nog goed herinneren dat we een hele kerst zonder verwarming door hebben moeten brengen. Hoewel we het koud hadden en vermoeid waren, was het een bijzondere kerst samen met mijn ouders, een die ik niet snel zal vergeten! Het ziet er naar uit dat de essentie van kerst vieren voor ons allemaal hetzelfde is: familie en… ETEN! Wij kunnen nu al niet wachten op de kerstdagen en alle diners die daarbij horen, inclusief een diner met alle collega’s van Bio Futura natuurlijk!  

Kraftpapier; Wat is kraft?

Kraftpapier, wat is het precies? Kraft is populair en niet meer weg te denken als papiersoort. Notitieboeken, inpakpapier, snoepverpakkingen, fotoalbums, tasjes en nog heel veel meer producten worden tegenwoordig van kraftpapier of kraftkarton gemaakt. De natuurlijke uitstraling en de sterkte van het papier maakt het een veel gevraagd materiaal voor zowel bedrijven als consumenten. Maar wat is kraftpapier nu eigenlijk en waarom gebruiken we dit graag? Het woord “kraft” komt uit het Duits en betekent sterk. Het papier wordt zo genoemd omdat het doorgaans sterker is dan het standaard papier en een hogere scheurweerstand heeft. De sterkte van het papier heeft ook te maken met de lange vezels en de dichtheid van het papier, welke in dit geval hand in hand gaan. Kraftproces Om deze sterke papiersoort te maken is een proces nodig, waarbij de verschillende onderdelen van het houtpulp van elkaar gescheiden worden. Dit proces is rond het jaar 1880 uitgevonden en 10 jaar later voor het eerst toegepast. Door diverse vormen van natrium toe te voegen aan het houtpulp, worden het cellulose gescheiden van het natuurlijke bindmiddel lignine. Hierdoor blijft een heel zuiver product, met een hoog percentage cellulose over. Het mooie van dit proces is dat er aan het einde bijzonder weinig afval overblijft en er hoofdzakelijk een vloeistof achterblijft die “Black Liquor” genoemd wordt. De naam doet wellicht denken aan een zwarte drank met een hoog alcoholpercentage, maar niets is minder waar. “Black Liquor” is de benaming van de vloeistof die bestaat uit de lignine, het natrium en het water, dat tijdens het proces gebruikt en vrijgekomen is. Door deze vloeistof te verbranden in zogenaamde recovery boilers, ontstaat er stoom, welke dient om energie op te wekken voor de papierfabriek in kwestie. Bij het verbranden van de vloeistof blijft het natrium achter, welke opnieuw gebruikt wordt in het kraftproces. Reduse, Reuse & Recycle is dus ook hier van toepassing. Afbeelding Kraft 11,88 x 27,94 Toepassingen We zien kraftpapier erg veel terugkomen in heel veel verschillende soorten producten. Het materiaal is het meest herkenbaar in haar originele bruine kleur, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van de gebleekte/witte variant. Bij notitieboeken, fotoalbums, agenda’s en andere boekvormen wordt het veelal gebruikt voor de kaft. De kaft dient namelijk dikker en sterker te zijn dan de rest van het gebruikte papier. Door de sterkte en de hoge scheurweerstand biedt het een goede bescherming aan de inhoud. In de voedselindustrie is kraft een populair verpakkingsmateriaal en dat is niet alleen vanwege de uiterlijke kenmerken. Voor veel biologische en natuurlijke voedingsmiddelen is er wel naar het uiterlijk gekeken, men wil een verpakking die aansluit bij het product. De natuurlijke uitstraling van de ongebleekte variant biedt hier een oplossing voor. Maar het materiaal wordt dus ook om andere redenen gebruikt. De hoge scheurweerstand is er daar één van, samen met de hoge dichtheid van het papier. Normaal papier, dat korte vezels heeft en hoge doorlaatbaarheid, is niet geschikt om bijvoorbeeld broodzakjes van te maken. Het brood zal sneller uitdrogen en vet of vocht uit het beleg wordt door het zakje geabsorbeerd. Bij kraftpapier worden lange papiervezels heel strak op elkaar geperst, waardoor er een hoge dichtheid ontstaat en het papier minder poreus is. Hierdoor laat het minder zuurstof door en kan er minder vocht doorlekken, wat ook weer ten goede komt aan de kwaliteit van het verpakte product. Hoe hoger de dichtheid, des te minder vocht er door het papier heen kan. Dit is tevens het uitgangspunt voor vetvrij papier. Dit papier is doorgaans duurder, omdat er dus meer papierpulp/vezels nodig is om dezelfde afmeting te maken. Ter voorbeeld, als men 1 vierkante meter vetvrijpapier maakt, van dezelfde dikte als printpapier, dan zou het ongeveer 1,5 keer zwaarder zijn. Kraft 2.0 Hydrofoob papier/karton Veel disposable lunchboxen en zogenaamde “foodcartons” zoals onze Bio- en Doggybox zijn van dik kraftpapier gemaakt, ook wel kraftkarton genoemd. Deze doosjes zijn doorgaans vetvrij en lekken niet door. Dit wordt niet alleen bereikt door de hoge dichtheid zoals hierboven beschreven, maar ook door een coating aan de binnenzijde van het doosje. Het papier wordt daarmee hydrofoob ofwel vochtwerend gemaakt. In veel gevallen wordt er (helaas!) nog een plastic coating gebruikt, aangeduid met de letters PE of PP. Voor onze producten wordt er een composteerbare coating van gebruikt, die geheel biologisch afbreekbaar is. De binnenzijde van de doosjes wordt door middel van een spray voorzien van een laagje bioplastic, dat zich hecht aan het papier. De openingen tussen de vezels worden hiermee afgedicht en het papier laat geen vet of vocht meer door. Er kan naast een coating ook gekozen worden voor een voering van bioplastic. Hierbij wordt er een dunne folie of wel film gemaakt, die op het papier wordt gelegd. Duurzame oplossing? Kraftpapier kan zeer goed gerecycled worden en is met een bioplastic coating ook nog geheel composteerbaar. Al met al is het dus een duurzame papiersoort van hoge kwaliteit, waar wij als bedrijf graag mee werken. Het is daarentegen wel iets duurder, omdat het kraftproces meer tijd en geld kost. Wij zijn bereid om hier in te investeren en hopen dat andere bedrijven en producenten dit ook zullen doen. We hopen natuurlijk dat we hiermee een duidelijk antwoord gegeven hebben op de vraag; Wat is kraftpapier? Maar mochten er vragen zijn over dit materiaal of over de andere grondstoffen die wij gebruiken, dan horen we het heel graag! Voor een overzicht van onze producten kunt u onze website bezoeken; www.biofutura.nl E-mail: info@biofutura.nl Tel. 010-7370797

Nieuw beker recyclingsysteem op Noorderzon!

Afgelopen week is een nieuw, duurzaam drinkbeker concept gelanceerd op het jaarlijkse Noorderzon festival in Groningen. Eenmalige, bioplastic (PLA) drinkbekers op basis van maïs werden ingezameld en gerecycled tot consumptiemuntjes voor de editie van volgend jaar. In samenwerking met Bio Futura en andere partners (hieronder vermeld) zijn elf dagen lang de handen ineen geslagen, om zoveel mogelijk van de 500.000 bekers in te zamelen en recyclen. Bezoekers werden aangespoord hierbij te helpen. Wie 50 bekers inlevert, kreeg een consumptiemunt! De afgelopen dagen zagen we met name kinderen enthousiast het terrein afspeuren naar lege bekers. Deze bekers werden opgespaard en vervoerd naar de recycling fabriek in België. Om vervolgens een nieuw leven krijgen als consumptiemunt voor het Noorderzon festival 2017. Al met al een geweldig voorbeeld van Reduce, Re-use & Recycle! AAEAAQAAAAAAAAgCAAAAJDZlYTJlMmZkLWZhMGItNGU0OS1hY2FiLTIxY2I4Mzc2MzY5OA Noorderzon (Green Key gecertificeerd) gebruikt al jaren milieuvriendelijke bioplastic PLA bekers in plaats van olieplastic drinkbekers. PLA bekers zijn volledig biobased (gemaakt van hernieuwbare grondstoffen) en bij productie komt relatief weinig CO² vrij. Het materiaal is goed tot compost en biogas te verwerken, maar in veel opzichten is recycling echter een (nog) veel duurzamere optie. Normaliter belandden de bekers in de verbrandingsoven of composteer installatie. Bij recycling blijft de grondstof behouden en de kringloop gesloten. AAEAAQAAAAAAAAeOAAAAJDkwODY0ZTM3LTQ3ZGQtNDU3MC1iZWVmLWU5MzQ1YWMwNTJlMQ Het Noorderzon Festival in Groningen vond plaats van 18 t/m 28 augustus en het festival biedt ieder jaar weer een divers en breed programma. Naast de concerten en alle “Performing Arts” onderdelen, is ook wetenschap en innovatie elk jaar een belangrijk deel van het programma. Het zijn de constante innovaties en de wetenschap die ons elke dag een stapje dichterbij een biobased economie brengen. Alle partners die betrokken zijn bij dit project, spelen een rol in het productie, verkoop of recycling proces van bioplastic (PLA) bekers: Bio Futura                 Verbindende partij in dit project. Ontwikkelt en verkoopt biobased verpakkingen. Noorderzon              Green Key gecertificeerd performing arts festival. Natureworks           ’s Werelds bekendste producent van het PLA granulaat. Huhtamaki               Verwerker van PLA granulaat tot drinkbekers, in Duitse fabriek. Looplife                      Recycled alle ingezamelde bekers tot PLA granulaat. ​ De missie van Bio Futura is altijd geweest zoveel mogelijk olieplastics te vervangen en biobased alternatieven voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Door de inzet en het enthousiasme van de festivalorganisatie en de genoemde partners, zal dit project zeker een succes  worden en wij durven nu al te zeggen dat het voor herhaling vatbaar is!

Van "Zwarte Zaterdag" naar "Groen Kamperen"

Elk jaar in juli is het weer feest op de weg, lange files, kinderen die elk uur naar het toilet moeten en ongeduldige medeweggebruikers die hun claxon vaker gebruiken dan hun richtingaanwijzer. Gelukkig, het is weer vakantietijd! Miljoenen mensen vanuit heel Europa trekken er jaarlijks op uit om nieuwe plekken te ontdekken of juist om hun vertrouwde plekje op de camping te bezoeken. Ieder naar zijn eigen bestemming en ieder op zijn of haar eigen manier. Velen zullen kiezen voor het gemak en comfort van een camper of een caravan, maar de echte liefhebbers gaan nog steeds voor de tent. Vanuit een duurzaamheidsperspectief is de tent de beste optie, maar als je echt verantwoord wilt kamperen komt er meer bij kijken dan enkel het aanschaffen van een tent. Een goede voorbereiding is het halve werk en het halve geld! Als je voor de eerste keer gaat kamperen dan zal je erachter komen dat je heel wat meer nodig hebt dan alleen een lekvrije tent. En omdat deze spullen doorgaans niet goedkoop zijn kan dit een flink gat slaan in je reisbudget. Vraag daarom eens na bij familie en vrienden of zij niet nog iets op zolder hebben liggen dat je misschien kunt lenen of voor een leuk prijsje over kan nemen. Het zal je verbazen hoeveel je in je directe omgeving bij elkaar kunt sprokkelen! Kijk ook eens op websites als Marktplaats of plaats een oproep op social media, het kan je immers een hoop geld schelen. En we hoeven vast niet uit te leggen dat spullen hergebruiken grote voordelen heeft voor het milieu. Sleep tent, ehh tight! Het belangrijkste bij een tent is de waterdichtheid. Het laatste wat je wilt is ’s nachts wakker worden omdat er herhaaldelijk een druppel op je voorhoofd valt. Misschien wel net zo belangrijk is het goed vastzetten van de tent. Een losse tent kan bij een beetje wind al besluiten om zelf op pad te gaan en door hem goed vast te zetten voorkom je ook dat er delen van jouw tent in de natuur belanden. Let wel op dat je bij het vastzetten de omgeving niet onnodig beschadigd. Het kan voorkomen dat de grond te zacht of te los is en dat die ene boom er dan wel stevig uitziet, is geen vrijbrief om er een haring in te slaan. kamperen met kartent Voor korte kampeertrips, zoals tijdens een meerdaags festival, zijn er tenten op de markt die je eventueel weer achter kan laten. De medewerkers van evenement verzamelen alles en brengen deze weg om te recyclen. Een goed voorbeeld hiervan is de “Kartent”. Een simpele tent voor 2 personen, gemaakt van karton. Door de goede kwaliteit karton is de tent waterdicht en gaat deze zeker 4 dagen mee. In 2013 was er een student van de TU Delft die eenzelfde idee had voor festivaltenten, maar dan gemaakt van het biologisch afbreekbare plastic PHA. Helaas is dit project tot op heden nog niet van de grond gekomen, mede door de hoge kosten en de productiebeperkingen. Laten we hopen dat het in de toekomst alsnog lukt en de milieuvriendelijke tenten verkrijgbaar zullen zijn! Kleine veranderingen met een grote impact Op veel kampeerterreinen zijn van die typische vierkante gebouwtjes te vinden met douches en toiletten. Ga je kamperen in de vrije natuur, dan zijn er natuurlijk geen voorzieningen aangelegd en zal je terug naar de basis moeten. Zorg er voor dat je kampeerplek zich minstens 200 meter van rivieren en stroompjes bevindt, niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook om de lokale flora en fauna niet te verstoren. Voor een geïmproviseerd toilet (lees: gat in de grond) moet deze 200 meter ook aangehouden worden. Je wilt dat mooie heldere water niet vervuilen, zeker niet als je hier de volgende dag nog een frisse duik in had willen nemen. Is het nodig om je kleding tewassen of om jezelf op te frissen? Hou dan rekening met het gebruiken van zeep. Ook al gebruik je biologisch afbreekbare zeep, doe dit ook 200 meter van waterbronnen. Deze zeep wordt namelijk afgebroken door bacteriën en die doen hun werk nou eenmaal beter in de aarde dan in het water. Opfrissen in de rivier of het meer is geen enkel probleem, maar gebruik dan helemaal geen zeep. Ook bestaan er milieuvriendelijkere varianten van zonnebrandcrème en muggenspray, maak hier vooral gebruik van en probeer de impact van je bezoek zo minimaal mogelijk te houden. Gezellig bij het kampvuur Het beeld dat iedereen uit de films kent: gezellig bij het kampvuur zitten, marshmallows roosteren en muziek maken. Een kampvuur dient niet alleen ter vermaak, maar zorgt ook voor een warmte en een plek om je eten te bereiden. Zeker in droge periodes kan dit gezellige kampvuur snel uitdraaien op een regelrechte ramp, zorg er daarom voor dat je gebruik maakt van beschikbare vuurplaatsen of -kuilen en houdt alles goed in de gaten. Een eigen vuurplaats maken kun je gemakkelijk doen met een klein schepje en wat grote stenen om het af te bakenen. Zorg er wel voor dat alles helemaal opgebrand is en het vuur uit is voor je weer verder gaat. kamperen met kampvuur Je hebt nu een plek om te slapen en een plek om je eten te bereiden. Nu nog je bordjes, bestek en bekers tevoorschijn halen. Het meest verantwoorde en verstandige is gebruik te maken van herbruikbaar servies, dit kun je namelijk gemakkelijk schoonmaken en weer meenemen naar de volgende locatie. Vind je dit echt teveel gedoe en kies je toch liever voor wegwerpservies? Dan zijn de biologisch afbreekbare varianten de beste keus. Deze zijn gemaakt voor een minimale impact op het milieu, net als de genoemde zonnebrandcrème en muggenspray. Houdt echter wel in je achterhoofd dat deze bordjes zo gemaakt zijn, dat deze gecomposteerd worden bij een afvalverwerker en ze niet bedoeld zijn om in de natuur achter te laten. Mocht er onverhoopt toch iets achter blijven, dan is het in ieder geval geen plastic en wordt het in zo’n 2 à 3 jaar (afhankelijk van het materiaal) alsnog helemaal afgebroken. Luxe met een groen tintje Verblijf je toch liever in een luxe hotel? Geen probleem, dat kunnen wij best begrijpen. Kijk dan voor het boeken even bij Green Hotel World op de website. Zij hebben een grote database met duurzame vakantiebestemmingen in alle prijsklassen, doorgaans gecertificeerd door onder andere Green Key, Biosphere en lokale organisaties. Maar namens heel Bio Futura willen wij je vooral een hele fijne vakantie wensen! Images: www.goodfon.su www.atlasandboots.com www.kartent.com

50 Miljoen kilo afval, op dat hele kleine stukje aarde

Het is een doorn in het oog, onwaarschijnlijk slecht voor het milieu en lijkt steeds erger te worden. Elk jaar belandt er 50 miljoen kilo afval in de Nederlandse natuur en op straat. Overvolle vuilnisbakken, plastic flesjes in de struiken en snoeppapiertjes hebben hierdoor een groot aandeel in ons dagelijkse uitzicht. Er komen steeds meer opruiminitiatieven, welke wij toejuichen en ondersteunen waar mogelijk. Maar zijn deze initiatieven de oplossing? Of is het dweilen met de kraan open? In de afgelopen 10 jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de gehele 20ste eeuw. Een deel hiervan is nog steeds in gebruik, een deel is verbrand, een klein deel is gerecycled en nog een ander deel bevindt zich in onze natuur. Van de verbazingwekkende 250 miljard kilo plastic die elk jaar geproduceerd wordt, gebruiken we de helft slechts 1 keer. De gebruiksduur van een plastic tasje beperkt zich zelfs tot een gemiddelde van 15 minuten! Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 95% van de Nederlandse bevolking zich ergert zich aan rondslingerend afval in de buurt, maar zeker 25% durfde toe te geven ook wel eens iets op straat te gooien. Die ergernis weerhoudt men er dus niet van om het alsnog te doen. Vaak realiseren mensen zich niet dat niet alleen het aanzicht van de buurt verslechterd, maar ook de kwaliteit van onze leefomgeving. Zwerfafval zorgt namelijk ook voor bodemverontreiniging en watervervuiling, welke direct invloed hebben op onze gezondheid. Zeg nu zelf, niemand wil toch een huis bouwen op verontreinigde grond? Of douchen met vervuild water? Afgelopen weekend organiseerde Nederland Schoon de “Landelijke Opschoondag”. Zo’n 100.000 mensen hebben deze dag hun handen uit de mouwen gestoken om hun buurt of lokaal natuurgebied op te ruimen. Het team van Bio Futura heeft uiteraard ook de handen uit de mouwen gestoken om bij te dragen aan een schone leefomgeving. Samen met het bedrijf Guilty People hebben wij ons gestort op de kade van de Schie in Rotterdam. Twee uur gezamenlijke inspanning leverde dan ook al meer dan 15 vuilniszakken vol met rommel op. Een zorgwekkende eindstand, als je je realiseert dat dit slechts een gebied van zo’n 20 meter lang was. LOD Een jaarlijks terugkerende dag om samen opte ruimen is een geweldig initiatief, maar is dit genoeg om ons land schoon te houden? Gemiddeld werd er zo’n 500 kilo per regio / stad opgeruimd, lang niet genoeg om de 50 miljoen kilo per jaar te laten verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat we elke dag bewuster omgaan met onze leefomgeving en de afval die we produceren. We kunnen zelf genoeg doen om de afval op straat en in de natuur te verminderen. Een beter wereld begint immers bij jezelf!
  • Gooi je sigarettenpeuken, tissues en kleine verpakkingen in een openbare afvalbak. Is er geen bak in de buurt? Bewaar het tot je wel een bak tegenkomt of gooi het thuis weg. Neem bijvoorbeeld altijd een zakje mee in je auto,jas of tas, dan kun je het gemakkelijk bewaren tot er een weggooi mogelijkheid is.
  • Probeer afspraken te maken met je buren en spreek samen eens een opruim dag af. Hiermee maak je niet alleen de buurt schoon, maar leer je ook de buren beter kennen.
  • Je kunt andere vervuilers zelf aanspreken op hun gedrag, wat natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Om eventuele vervelende situaties te vermijden kun je dit ook melden bij de gemeente. Dit kan via een speciale app of via de telefoon.
  • Zelf opruimen in de buurt of in een natuurgebied? Vraag de gemeente of zij een gratis grijper beschikbaar hebben!
  • Iedereen vergeet wel eens zijn of haar tas met boodschappen doen. Zorg er dan voor dat je de gekochte plastic tas hergebruikt, bijvoorbeeld als afvalzakje.
  • Zijn alle afvalbakken in de buurt vol of zo smerig dat je er eigenlijk niet in de buurt wil komen? Zet je afval er niet naast, maar meldt dit bij de gemeente. Dan kunnen zij hier iets aan doen en kun jij je afval weer netjes weggooien.
  • Als laatste; heb je de mogelijkheid om je afval thuis weg te gooien in plaats van een openbare afvalbak? Gooi het dan thuis weg, het afval wordt dan gescheiden en indien mogelijk gerecycled. Afval uit openbare bakken wordt namelijk niet gescheiden en niet gerecycled.
Wij geloven er sterk in dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, we een groot verschil kunnen maken. Het opruimen van andermans afval zal in dit geval niet voldoende zijn, daarom willen wij het probleem bij de bron aanpakken. Door duurzame en verantwoorde alternatieven voor plastic aan te bieden, kan de plastic productie verminderd worden en kan er minder in de natuur terecht komen. Het gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingen is uiteraard geen vrijbrief om deze achter je neer te gooien, ook deze moeten in de afvalbakken en bij voorkeur zelfs in de groencontainer. Voor informatie over onze producten kunt u uiteraard terecht op; www.biofutura.nl Vragen en opmerkingen zijn ook altijd welkom en kunt u sturen naar; info@biofutura.nl Bronnen: www.keepitcleanday.nl, www.rotterdam.nl, www.milieucentraal.nl, www.hetkanwel.nl, www.nederlandschoon.nl, www.guiltypeople.nl  

Groene voornemens

2016 alweer. Traditioneel de tijd voor goede voornemens. Om jullie op weg te helpen vinden jullie hieronder een lijstje met tips voor groene voornemens! Voor thuis 1. Elk nieuw apparaat dat ik koop wordt energiezuinig (bijv. A++ witgoed) 2. Al mijn lampen worden ledlampen & ik zet standby-killers op stopcontacten 3. Ik isoleer wat nodig is 4. Ik ga zelf energie opwekken met zonnepanelen voor elektriciteit (PV) en/of warmte (boiler) 5. ik stop met aardgas , ga mijn huis anders verwarmen en kook elektrisch 6. Ik ga samen energie opwekken in de buurt of met andere collectieven (wind of zon) Voor onderweg 7. Onder de 20 kilometer ga ik zoveel mogelijk (elektrisch) fietsen 8. Ik ga vaker mijn auto delen of doe mee met een deelautoproject 9. Mijn volgende (deel)auto wordt elektrisch 10. Ik reis (vaker) met openbaar vervoer (en OV wordt elektrisch!) 11. Binnen Europa reis ik onder de 1500 km niet met het vliegtuig 12. Door meer thuiswerken en teleconferenties reis ik minder Voor 's avonds 13. Ik eet meer groente en plantaardige eiwitten en een aantal dagen in de week geen vlees 14. Ik koop vooral producten uit de streek en uit het seizoen 15. Ik ga beter inkopen en minder weggooien 16. Ik koop alleen vis die groen is op de viswijzer of ik vervang vis door olie van algen 17. Als ik vlees eet, dan komt dit niet uit de bio-industrie 18. Ik geef met mijn koopgedrag steun aan relatief duurzame product Voor productie 19. Ik gooi minder snel iets weg, maar kijk eerst of ik het kan repareren of recyclen 20. Mijn bedrijf gebruikt geen olie als grondstof, maar alleen groene grondstoffen 21. Mijn bedrijf draait op duurzame energie 22. Ik kies voor een beroep of bedrijf wat past in de toekomstige circulaire economie 23. Ik ga meer zelf (laten) maken, o.a. met de 3D-printer 24. Ik word een ‘verschillige’ consument en wil weten wat ik koop en hoe het gemaakt is Voor energie 25. Ik participeer in een gezamenlijke windmolen 26. Ik participeer in grote zonne-energie projecten bijvoorbeeld op daken van voetbalstadions 27. Ik stem voor politieke partijen die voor zonne- en windenergie zijn 28. Ik wil dat salderen op eigen dak blijft en uitgebreid wordt naar salderen elders 29. Ik ben lid van een lokale duurzame energie coöperatie of koop groene Nederlandse energie 30. Ik wek zelf duurzame energie op waar ik kan, op mijn dak, in de tuin of heel kleinschalig

Dure Kerstdagen? Duurzame Kerstdagen!

Het winterweer heeft ons land bereikt en we gaan al bijna de laatste maand van het jaar in. Dat betekend dat het weer tijd is voor warme chocomelk, tripjes naar de kerstmarkten en voorbereidingen voor de kerstdagen. Gemiddeld geven we aan deze feestdagen zo’n €400,- per huishouden uit, er wordt vaak weinig tot niet bespaard als het aankomt op de laatste paar dagen van het jaar. Helaas zijn dit ook de dagen waarop we de meeste energie verbruiken en het meeste afval geproduceerd wordt. Hieronder een aantal tips om de kerstdagen duurzamer door te komen en wellicht ook nog wat te besparen!

De Kerstboom Allereerst; de boom! Elk jaar trekken we er weer op uit om die ene mooie boom te vinden, het liefst zo vol mogelijk en als het even kan mooier dan die van de buren. Jaarlijks betekend dit een verbruik van 85 miljoen bomen wereldwijd, terwijl het gemiddeld 7 jaar duurt voor een kerstboom de juiste grootte en hoogte bereikt heeft. Je kunt er natuurlijk na de kerstdagen voor kiezen om de boom te planten, maar niet iedereen heeft hier de ruimte of de mogelijkheid voor. Een andere duurzame oplossing, is het adopteren of huren van een kerstboom. De kweker draagt zorg voor de boom gedurende de zomermaanden en voorafgaand aan de feestdagen haal je deze weer op.

Natuurlijk kan men ook kiezen voor een kunstboom, deze gaat vaak jaren mee en is gemakkelijk in gebruik. De productie van deze kunstbomen is echter verre van duurzaam en de bomen worden doorgaans niet gerecycled na het weggooien. Gelukkig zijn er veel andere alternatieven te vinden, zoals boompjes van steigerhout, bamboe of zelfs plankjes of tape op de muren in de vorm van een dennenboom. Wees creatief! Decoratie Als de boom eenmaal gevonden of wellicht gemaakt is, is het tijd voor de decoratie. Elk jaar komen de tuincentra en woonwinkels met nieuwe trends en vooral met nieuwe kleuren. En uiteraard willen we niet elkaar dezelfde ornamenten of ballen in de boom hangen. Gelukkig zijn er steeds meer winkels en merken die bijvoorbeeld fairtrade kerstdecoratie aanbieden, waarmee de boom veranderd in een boom vol verhalen en culturen. Je kunt natuurlijk ook zelf of met de kinderen aan de slag! Met het slechte weer een ideaal tijdverdrijf en hiermee geef je de boom een persoonlijke uitstraling. Al dat geknutsel niets voor jou? Kijk dan eens verder dan de tuincentra en woonwinkels. Ook kringloop winkels proberen hun assortiment aan te passen aan het seizoen. Wellicht vind je daar net de kleuren waar je al tijden naar op zoek was! Kitscherig, traditioneel, authentiek, er is vast wel iets te vinden. Denk ook eens aan websites als Marktplaats, waar zowel nieuwe als gebruikte decoratie te vinden is. Afbeelding1 Verlichting Als je denkt aan kerst, dan denken veel mensen meteen aan kerstverlichting. Er is niets sfeervoller en gezelliger dan al die verlichte huizen en straten tijdens deze donkere dagen. Deze sfeervolle verlichting gaat echter vaak hand in hand met hoge energieverbruiken, welke gemakkelijk verlaagt kunnen worden. Vervang je oude lampjes eens door LED verlichting. Een aantal jaren geleden waren deze slechts verkrijgbaar is fel en ongezellig licht, maar tegenwoordig bieden veel fabrikanten ook geler en zwakker licht aan, dat meer doet denken aan het authentieke kaarslicht. Diner Bij kerst hoort natuurlijk ook een kerstdiner, met het gezin, met vrienden of met de gehele familie. Kies dit jaar eens voor streek en seizoensproducten! Er zijn vast een hoop kleine winkeltjes, kwekerijen en telers in de regio die lekkere en vaak ook biologische alternatieven aanbieden. Een echte Hollandse pot zoals boerenkool kan net zo feestelijk zijn als een uitgebreid diner en scheelt vaak ook nog wat in de portemonnee. Alles wat teveel gemaakt is kan natuurlijk gewoon in de koelkast voor de volgende dagen en uw gasten willen vast ook wel iets mee naar huis nemen. Disposables Geeft u een diner voor een grote groep mensen? Kies dan eens voor bio disposables. Door wegwerpservies te gebruiken dat geheel composteerbaar is, kunt u op een duurzame manier onder die berg met afwas uitkomen. Het enige dat u hoeft te doen is het servies samen met eventuele etensrestjes in de groene bak gooien. Gemakkelijker kan bijna niet. Voor inspiratie en producten hebben wij alvast een feestelijke selectie gemaakt uit ons eigen assortiment. Cadeaus Dat er genoeg leuke en duurzame cadeaus op de markt zijn is wel duidelijk. Steeds meer winkels hebben zowel fairtrade als ecologisch verantwoorde producten in hun assortiment en de prijzen hiervoor worden ook steeds aantrekkelijker. Maar hoe pak je de cadeaus in? Glimmend minimalistisch cadeau papier of juist traditioneel papier met kerstafbeeldingen? Een duurzame manier van inpakken is natuurlijk om het papier te hergebruiken voor een volgend jaar of volgende feestdag. Een andere mogelijkheid is om kranten, tijdschriften of zelfs oude landkaarten te recyclen. Door middel van linten, touw en stempels maak je hier gemakkelijk een duurzame en moderne verpakking van. Ook steeds meer winkels bieden cadeaupapier in een ongebleekte variant aan, aan welke gemakkelijk een eigen draai gegeven kan worden. Natuurlijk zijn er tal van andere manieren om de feestdagen duurzamer te vieren, met een beetje creatief denken kan men al heel ver komen. Decoratie voor in huis kan bijvoorbeeld ook in het bos gevonden worden, zoals gevallen dennenappels en boomschors van gevallen bomen. Maar ook kerstkaarten in digitale vorm of in ieder geval van FSC papier. En als je besluit die ene lelijke kersttrui aan te trekken, kan de verwarming ook best een graadje lager. Fijne duurzame kerstdagen gewenst! Team Bio Futura Beeldmateriaal van: LiveEcoNo BiggieStyle Me PrettyTop Inspired

Verbod plastic tasjes: oplossing of symboolpolitiek?

high-street-shoppers-with-carrier-bags-543450636
“Tasje erbij?” Vraagt de caissière. Na een lange werkdag sta ik bij de kassa van de buurtsuper met een mand vol yuppenvoedsel. Alhoewel het avondeten lonkt sta ik hier met een dilemma. Ik heb een hekel aan dunne, eenmalige plastic tasjes. Mijn impulsboodschappen moeten dan maar op een andere manier thuis komen. Een gebruikte bananendoos biedt soelaas maar het voorval houdt me de hele avond bezig.
“Tasje erbij?” is dé niet meer weg te denken vraag uit de Nederlandse winkel ervaring. Al is er een verandering gaande. Onderzoek toont aan dat twee woorden meer of minder een enorm verschil kunnen uitmaken. Door het simpelweg niet meer stellen van de vraag wordt tot 75% minder tasjes meegegeven. Gemiddeld gebruiken we in Nederland nu jaarlijks 170 plastic tasjes per persoon. Een meer ingrijpende maatregel is het totaalverbod dat Europa haar winkeliers wil opleggen. Een verbod op de plastic tas. Gemaakt van olie, een eindige, fossiele grondstof. Meestal eenmalig gebruikt en vaak eindigend als plastic soep in de wereldzeeën.
Plastic verpakkingen worden nauwelijks gerecycled en belanden gemakkelijk in de natuur. Met alle gevolgen van dien: kleine plastic fragmenten komen via de voedselketen terug op ons bord. De plastic soep (concentratie plastic afval in rivieren en oceanen) is aanzienlijk en niet of nauwelijks meer op te ruimen. Het is duidelijk dat we moeten ‘consuminderen’ , meer afval scheiden en hergebruiken.
Steeds meer landen treffen maatregelen en in navolging van Europees beleidverbiedt Nederland per 1 januari het gratis weggeven van plastic tasjes. Op het eerste gezicht geweldig nieuws. Toch betoog ik hier dat de maatregel alles wegheeft van symboolpolitiek. Een Haags compromis dat smaakt als een waterig soepje. Voor de buhne en zodanig gepresenteerd om goedkoop te kunnen scoren. Zoals altijd schuilt ‘the devil in the details’.
Een verbod klinkt leuk, prachtig zelfs, maar brengt het écht de gewenste oplossing voor het milieu?
Het afgekondigde ‘totaalverbod’ herbergt namelijk enkele belangrijke uitzonderingen, blinkt uit in vaagheid en reikt geen sterke alternatieven aan.
  • De aller dunste tasjes mogen gratis weggegeven blijven worden. Dit onder het mom van hygiëne en tegengaan van voedselverspilling. Juist deze dunste tasjes worden niet of nauwelijks hergebruikt!
  • Niet meer gratis betekent in de praktijk één cent afrekenen en dus geen prikkel voor de consument een beter alternatief te kiezen.
  • Als alternatief wordt ‘duurzaam materiaal’ aangereikt. Wat is dit precies? Gedeeltelijk gerecycled, van hernieuwbaar materiaal, of volledig composteerbaar?
De goed bedoelde maatregel lijkt door onvolledigheid in schoonheid te strandden. Hopelijk is het een aanzet naar een echt ‘totaalverbod’. Biologisch afbreekbare tasjes op basis van hernieuwbaar materiaal bieden een sterk alternatief omdat hiermee de biologische kringlopen gesloten kunnen worden. Thuis groeit de stapel bananendozen. Ik denk niet de enige consument te zijn die in de haast vergeet een herbruikbare draagtas mee te nemen!
 
Scroll to top